วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเหนือสามัคคีหมู่ที่3ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตรยาว56เมตรหนา0.00-0.15เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขใจ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง0.00-4.00เมตร ยาว96เมตรหนา0.00-0.1เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า384ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชวดพัฒนาหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง0.00-4.00เมตรยาว240เมตรหนา0.00-0.15เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า952ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชวดพัฒนา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9589 หมายเลขครุภัณฑ์ 003?59?0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9082 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประดับบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง