องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายประจวบ  รักหน้าที่
ประธานสภาอบต.

นางสมนึก  ดวงเจริญ
จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
นายสมโชค  พิกุลเงิน นายสุรเชษฐ์  ทองมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นางสมนึก  ดวงเจริญ นายนพดล  ซิ้มประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายประจวบ  รักหน้าที่ นายทองหล่อ  รักหน้าที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายสุภชีพ อาฒยะพันธ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7