องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]7
2 การจัดการความรู้ เรื่อง “How to Think (ทิ้ง) ขยะ" [ 1 ก.ค. 2566 ]25
3 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 1 ก.ค. 2566 ]13
4 Infographic แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก [ 1 ก.ค. 2566 ]13
5 หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 30 มิ.ย. 2566 ]18
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ผลการคัดเลือก รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]30
7 ร่างแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย [ 31 มี.ค. 2566 ]31
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 27 มี.ค. 2566 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]63
10 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]28
11 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมฯ [ 27 ก.พ. 2566 ]29
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]54
13 ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
14 QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]55
15 Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]59
16 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]39
17 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]80
18 การประชุมประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]16
19 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะป้ายบนอาคารตามกฎหมาย [ 2 ส.ค. 2565 ]13
20 มาตรการการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะป้ายบนอาคารตามกฎหมาย [ 2 ส.ค. 2565 ]11
21 การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2565 ]14
22 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 ส.ค. 2565 ]8
23 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 26 ก.ค. 2565 ]108
24 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดป่ามะไฟ [ 26 ก.ค. 2565 ]101
25 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]123
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]158
27 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2565 ]138
28 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-25มี.ค65 [ 24 มี.ค. 2565 ]142
29 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]7
30 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]8
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565(ภ.ด.ส.1) [ 14 ม.ค. 2565 ]199
32 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]106
33 รายงานผลการวิเคราะห๋ ITA 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]112
34 รายงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]86
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]220
36 ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]161
37 : โครงการยกย่องเชิดชูเคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]85
38 รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]99
39 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]80
40 รายงานฐานข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3