องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส...
  ประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนเสริมสร้างความมั่งคง มั่...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกิจกรรมงงาน "นิทรรศการ ตามรอยพ่อ" หน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560