องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายปราโมช  สิงหกุล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-8996341
  อีเมล์ + admin@khokmailai.go.th
 

  ชื่อ + จ่าเอกจรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-652-8649
  อีเมล์ + jarin.aom@hotmail.com
 
 

  ชื่อ + นางบุญญาดา  ศรีสุข
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 097 6926356
  อีเมล์ + admin@khokmailai.go.th
 

  ชื่อ + นางมณีวรรณ  คำภา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 083-1142746
  อีเมล์ + admin@khokmailai.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายนริศ  ขาวผ่อง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-6512011
  อีเมล์ + admin@khokmailai.go.th