องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด


 
 
 
 
 
  นางบุญญาดา  ศรีสุข  
 
หัวหน้าสำนักปลัด  

 
 
นางสาวนรรฐธพรรณ คำยิ่ง
นางสุมาลี เรืองศรี นางกฤษณา ดาวศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์ นางสาวณิภารัตน์ ชื่นชอบ
นางสาววิชญาดา สุวิทยาภรณ์
นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก นักทรัพยากรบุคคล
   
-ว่าง- -ว่าง-
นิติกร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางชูศรี ขำปากพลี นายทรง ทองไทย นายประจวบ ขำปากพลี
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
   
นางนงเยาว์ จิตรตรง นายพิชิต  พิกุลเงิน นายวิษณุ ดีวาจา  
ภารโรง คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง