องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด


   
  จ่าเอกจรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  นางบุญญาดา  ศรีสุข  
 
หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 
นางกนกอร  ไชยพงษ์ นางสุมาลี เรืองศรี นางกฤษณา ดาวศรี
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
-ว่าง- นางสาวณิภารัตน์  ชื่นชอบ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นายทรง  ทองไทย นางชูศรี ขำปากพลี
พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ดูแลเด็ก

นายวิษณุ ดีวาจา
นายประจวบ ขำปากพลี
นางนงเยาว์ จิตรตรง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง
     
 
     นายพิชิต  พิกุลเงิน
 
     พนักงานจ้างทั่วไป