องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  จ่าเอกจรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081 652 8649
 
 
นางบุญญาดา  ศรีสุข นางมณีวรรณ  คำภา นายนริศ  ขาวผ่อง
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร 097692 6356
โทร 083 1142746
โทร 081 6512011