องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 

 
  นายสมจิตร์ พานเพ็ชร์
 
  กำนันตำบล  
 
 
นางอัจฉรา  เพ็ชรคุ้ม นายพิเชฏฐ อิ่มจิตต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางวาสนา แก่นงาม
นายนิรุจน์ พวงมาลัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นางวิสา  ทองลาด
นายก้องเกียรติ ฤกษ์ดารา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7